Chuyên gia

Nguyễn Việt Phương

DVL Group

Tháng Ba 15

Chuyên gia tư vấn đấu thầu với hơn 5 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực: Tư vấn Quy trình Lựa chọn Nhà thầu/Chủ đầu tư; Tư vấn lập KHLCNT Lập HSMT/HSYC Đánh giá HSDT/HSĐX; Tư vấn thẩm định KHLCNT; Thẩm định HSMT/HSYC; Thẩm định kết quả LCNT. TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN – Cử nhân […]

Xem thêm

Phạm Linh Trang

DVL Group

Tháng Ba 11

Chuyên gia tư vấn đấu thầu với hơn 2 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực: Tư vấn Quy trình Lựa chọn Nhà thầu/Chủ đầu tư; Tư vấn lập KHLCNT Lập HSMT/HSYC Đánh giá HSDT/HSĐX; Tư vấn thẩm định KHLCNT; Thẩm định HSMT/HSYC; Thẩm định kết quả LCNT. TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN – Cử nhân […]

Xem thêm

Ngô Thị Hoà

DVL Group

Tháng Ba 9

Chuyên gia tư vấn đấu thầu với trên 6 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực: Tư vấn Quy trình Lựa chọn Nhà thầu/Chủ đầu tư; Tư vấn lập KHLCNT Lập HSMT/HSYC Đánh giá HSDT/HSĐX; Tư vấn thẩm định KHLCNT; Thẩm định HSMT/HSYC; Thẩm định kết quả LCNT. TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN – Cử nhân […]

Xem thêm

Đỗ Thị Hạnh

DVL Group

Tháng Ba 9

Chuyên gia tư vấn đấu thầu với trên 4 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực: Tư vấn Quy trình Lựa chọn Nhà thầu/Chủ đầu tư; Tư vấn lập KHLCNT Lập HSMT/HSYC Đánh giá HSDT/HSĐX; Tư vấn thẩm định KHLCNT; Thẩm định HSMT/HSYC; Thẩm định kết quả LCNT. TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN – Cử nhân […]

Xem thêm

Nguyễn Thị Phương

DVL Group

Tháng Ba 30

Chuyên gia tư vấn đấu thầu với hơn 8 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực: Tư vấn Quy trình Lựa chọn Nhà thầu/Chủ đầu tư; Tư vấn lập KHLCNT Lập HSMT/HSYC Đánh giá HSDT/HSĐX; Tư vấn thẩm định KHLCNT; Thẩm định HSMT/HSYC; Thẩm định kết quả LCNT. TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN – Cử nhân […]

Xem thêm

Nguyễn Thị Chuyện

DVL Group

Tháng Ba 30

Chuyên gia pháp lý dự án đầu tư xây dựng với hơn 6 năm kinh nghiệm, thực hiện Lập HSDT các gói thầu về LCNT, LCNĐT; chuyên gia tư vấn trình tự tổ chức đầu thầu LCNT, tư vấn lập KHLCNT, HSMT/HSYC, đánh giá HSDT/HSĐX, thẩm định KHLCNT, HSMT/HSĐX, thẩm định kết quả LCNT trong […]

Xem thêm

Nguyễn Thị Ngọc Hoa

DVL Group

Tháng Ba 30

Chuyên gia tư vấn đấu thầu với trên 6 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực: Tư vấn Quy trình Lựa chọn Nhà thầu/Chủ đầu tư; Tư vấn lập KHLCNT Lập HSMT/HSYC Đánh giá HSDT/HSĐX; Tư vấn thẩm định KHLCNT; Thẩm định HSMT/HSYC; Thẩm định kết quả LCNT. TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN – Kỹ sư […]

Xem thêm

Ngô Thị Thu

DVL Group

Tháng Ba 30

Chuyên gia tư vấn đấu thầu với trên 6 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực: Tư vấn Quy trình Lựa chọn Nhà thầu/Chủ đầu tư; Tư vấn lập KHLCNT Lập HSMT/HSYC Đánh giá HSDT/HSĐX; Tư vấn thẩm định KHLCNT; Thẩm định HSMT/HSYC Thẩm định kết quả LCNT TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN Kỹ sư Quản […]

Xem thêm

Phạm Thị Ánh Huyền

DVL Group

Tháng Ba 30

Chuyên gia tư vấn đấu thầu với gần 5 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực: Tư vấn Quy trình Lựa chọn Nhà thầu; Tư vấn lập KHLCNT Lập HSMT/HSYC, Đánh giá HSDT/HSĐX; Tư vấn thẩm định KHLCNT; Thẩm định HSMT/HSYC, Thẩm định kết quả LCNT. TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN – Kỹ sư Công trình […]

Xem thêm

Nguyễn Hồng Chung

DVL Group

Tháng Ba 28

Thành viên Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Là thạc sĩ, chuyên gia với 20 năm kinh nghiệm: Tư vấn và giảng dạy chuyên sâu trong các lĩnh vực đầu tư công, mua sắm công, đấu thầu, đấu giá, quản lý dự án, đánh giá dự án đầu tư, PPP… tham gia các vụ anh […]

Xem thêm

© 2019 DVL Group all rights reserved.