Tin tức

Cuộc đấu giá Quyền sử dụng đất để sử dụng vào mục đích đất ở tại xã Hà Tân, huyện Hà Trung

DVL Group

Tháng Tư 1

Cuộc đấu giá Quyền sử dụng đất để sử dụng vào mục đích đất ở tại xã Hà Tân, huyện Hà Trung

Ngày 03/03/2022, tại: Hội trường UBND xã Hà Tân, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, Công ty đấu giá hợp danh DVLChi nhánh Thanh Hóa đã tổ chức thành công Cuộc đấu giá Quyền sử dụng đất đối với 23 lô đất để sử dụng vào mục đích đất ở tại xã Hà Tân, huyện Hà Trung.

Kết quả cuộc đấu giá cụ thể như sau:

– Tổng Giá khởi điểm: 10.406.560.000 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ, bốn trăm linh sáu triệu, năm trăm sáu mươi nghìn đồng).

– Tổng giá bán thành: 26.018.591.920 đồng (Bằng chữ: Hai mươi sáu tỷ, không trăm mười tám triệu, năm trăm chín mươi mốt nghìn, chín trăm hai mươi đồng)

– Tổng Chênh lệch giữa giá trúng đấu giá và giá khởi điểm: 15.612.031.920 đồng (Bằng chữ: Mười lăm tỷ, sáu trăm mười hai triệu, không trăm ba mươi mốt nghìn, chín trăm hai mươi đồng).

Giá bán chênh lệch từng lô đất như sau:

DVL AUCTION

Bình luận

© 2019 DVL Group all rights reserved.