Tin tức

Điểm khác nhau giữa dự án BT và dự án PPP về trách nhiệm & chi phí giám sát thi công xây dựng công trình

DVL Group

Tháng Chín 8

Mặc dù hình thức hợp đồng BT đã bị khai tử theo Luật PPP năm 2020. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều dự án đang thực hiện theo hình thức BT do được chuyển tiếp để thực hiện, việc thực hiện có nhiều nội dung liên quan đến trách nhiệm các bên tham gia hợp đồng dự án BT trong đó quy định tại Thông tư 08/2019/TT-BXD quy định:
I/ TRÁCH NHỆM GIÁM SÁT THI CÔNG
1. Khoản 2 Điều 52 Nghị định 63 quy định:
“2. Đối với dự án áp dụng loại hợp đồng BT, cơ quan nhà nước có thẩm quyền chịu trách nhiệm trực tiếp hoặc giao đơn vị quản lý dự án, ban quản lý dự án theo quy định tại Khoản 6 Điều 8 Nghị định này phối hợp với nhà đầu tư để thực hiện việc giám sát chất lượng công trình dự án theo hợp đồng dự án. Nội dung, phạm vi, trách nhiệm khi giám sát được thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng”
2. Tại điểm b khoản 3 điều 2 Thông tư 08 quy định Trách nhiệm giám sát, quản lý chất lượng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền như sau:
” b) Giao đơn vị quản lý dự án hoặc ban quản lý dự án theo quy định tại khoản 6 Điều 8 Nghị định 63/2018/NĐ-CP hoặc thuê tổ chức tư vấn có đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật về xây dựng thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Nghị định 46/2015/NĐ-CP.
Trường hợp cần thiết, cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao nhà đầu tư tổ chức thực hiện một số nội dung quy định tại khoản 1 Điều 26 Nghị định 46/2015/NĐ-CP. Nội dung công việc giao cho nhà đầu tư thực hiện được lập trên cơ sở thỏa thuận giữa nhà đầu tư và cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng không bao gồm các nội dung quy định tại điểm b, d, e, h, n, o khoản 1 Điều 26 Nghị định 46/2015/NĐ-CP.”
Trong mọi trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký kết.
3. Quy định tại khoản 3 điều 3 Thông tư 08/2019/BXD quy định về Trách nhiệm giám sát, quản lý chất lượng của nhà đầu tư quy định:
” 3. Thực hiện giám sát chất lượng thi công xây dựng công trình trên cơ sở thỏa thuận với cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại điểm b khoản 3 Điều 2 Thông tư này”.
II/ CHI PHÍ GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
Quy định tại Điều 4. Chi phí kiểm định, giám sát, quản lý chất lượng thi công xây dựng
“2. Chi phí giám sát thi công xây dựng quy định tại điểm b khoản 3 Điều 2 Thông tư này được xác định theo quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức thực hiện hoặc giao một phần công việc giám sát thi công xây dựng cho nhà đầu tư thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 2 Thông tư này thì tổng chi phí giám sát thi công xây dựng công trình của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư không vượt quá chi phí giám sát thi công xây dựng theo quy định.”
Như vậy, đối với công việc giám sát thi công xây dựng công trình trong dự án BT thì trách nhiệm giám sát thi công thuộc trách nhiệm của CQNNCTQ. Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao một phần công việc giám sát thi công xây dựng cho nhà đầu tư thực hiện thì tổng chi phí giám sát thi công xây dựng công trình của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư không vượt quá chi phí giám sát thi công xây dựng theo quy định tại Thông tư 08/2019/TT-BXD.
Quy định này là khác nhau giữa dự án BT và dự án PPP áp dụng loại hợp đồng khác không phải hợp đồng BT.

Bình luận

© 2019 DVL Group all rights reserved.