Luật & Đấu thầu

Hoàng Thị Phương Linh

DVL Group

Tháng Ba 30

Chuyên gia tư vấn đấu thầu, tư vấn Lựa chọn nhà đầu tư với trên 15 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực: Tư vấn Quy trinh Lựa chọn Nhà thầu/Nhà đầu tư; Tư vấn lập KHLCNĐT/KHLCNT Lập HSMT/HSYC Đánh giá HSDT/HSĐX; Tư vấn thẩm định KHLCNT; Thẩm định HSMT/HSYC Thẩm định kết quả LCNT

Bình luận

© 2019 DVL Group all rights reserved.