Đào tạo & Công nghệ

Nguyễn Hồng Chung

DVL Group

Tháng Ba 28

Thành viên Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Là thạc sĩ, chuyên gia với 20 năm kinh nghiệm: Tư vấn và giảng dạy chuyên sâu trong các lĩnh vực đầu tư công, mua sắm công, đấu thầu, đấu giá, quản lý dự án, đánh giá dự án đầu tư, PPP… tham gia các vụ anh hình sự liên quan đến kinh tế và chức vụ

Bình luận

© 2019 DVL Group all rights reserved.