Luật & Đấu thầu

Nguyễn Hồng Chuyên

DVL Group

Tháng Ba 28

Là chuyên gia với 12 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực: tư vấn lựa chọn nhà thầu cho hàng trăm dự án, chủ đầu tư, bên mời thầu.Tư vấn trình tự tổ chức đấu thầu, tư vấn lập KHLCNĐT/KHLCNT, lập HSMT/HSYC, đánh giá HSDT/HSĐX, thẩm định KHLCNĐT/KHLCNT, thẩm định HSMT/HSYC, thẩm định kết quả đấu thầu trong lĩnh vực đầu tư công, mua sắm công, đấu thầu, đấu giá, quản lý dự án, đánh giá dự án đầu tư, PPP..

Bình luận

© 2019 DVL Group all rights reserved.