Quản lý & ISO

Nguyễn Hồng Chuyên

DVL Group

Tháng Tư 24

– Là chuyên gia với 12 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực:
– Tư vấn trình tự tổ chức đấu thầu, tư vấn lập KHLCNĐT/KHLCNT, lập HSMT/HSYC, đánh giá HSDT/HSĐX, thẩm định KHLCNĐT/KHLCNT, thẩm định HSMT/HSYC, thẩm định kết quả đấu thầu trong lĩnh vực đầu tư công, mua sắm công, đấu thầu, đấu giá, quản lý dự án, đánh giá dự án đầu tư, PPP..

Bình luận

© 2019 DVL Group all rights reserved.