Luật & Đấu thầu

Nguyễn Hồng Liễu

DVL Group

Tháng Tư 24

Chuyên gia tư vấn đấu thầu với 8 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực: Tư vấn trình tự tổ chức đấu thầu
Tư vấn lập KHLCNĐT/KHLCNT
Lập HSMT/HSYC
Đánh giá HSDT/HSĐX
Thẩm định KHLCNĐT/KHLCNT
Thẩm định HSMT/HSYC
Thẩm định kết quả đấu thầu

Bình luận

© 2019 DVL Group all rights reserved.