Quản lý & ISO

Nguyễn Quang Bạn

DVL Group

Tháng Tư 24

Chuyên gia tư vấn quản lý với 6 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực:
Xây dựng định biên
Định mức lao động
Hệ thống bản mô tả công việc
Các quy định quản lý nội bộ
Phân phối thu nhập

Bình luận

© 2019 DVL Group all rights reserved.