Dịch vụ đào tạo

Phổ biến Thông tư 08, thực hành ĐTQM

DVL Group

Tháng Tư 24

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu qua mạng, phổ biến thông tư 08 và thực hành đấu thầu qua mạng trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

 

 

Bình luận

© 2019 DVL Group all rights reserved.